Pravidla soutěže „Výzva expertů“

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky soutěže nazvané „Výzva expertů“ (dále též jen „soutěž“) pořádané obchodní společností Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, IČO: 274 33 722, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113331 (dále jen „provozovatel“)

 1. Soutěž se pořádá ve spolupráci s Mgr. Petrem Novotným, Registrace MK ČR E24063, IČO: 49981030, DIČ: CZ7507292474, se sídlem K rovinám 553/14, 158 00, Praha 5 - Jinonice (dále jen „spolupořadatel“), který je vydavatelem časopisu xHOCKEY, ISSN 2695-0979.

 1. Přihlašování do soutěže probíhá prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese getflashscore.com (dále jen „webová stránka“).

 1. Trvání soutěže

 1. Soutěž se uskuteční v termínu od 17.1.2024 do 30.4.2024 (dále jen „doba trvání soutěže“).

 1. V rámci soutěže proběhne 13 soutěžních kol, přičemž jednotlivá soutěžní kola začínají každý týden okamžikem publikace článku s názvem Týden v NHL na stránkách provozovatele (dále jen „soutěžní kola“ či jednotlivě „soutěžní kolo“). V příloze č. 1 pravidel je uveden rozpis jednotlivých soutěžních kol.

 1. Pro určování dob a lhůt v rámci soutěže je rozhodný středoevropský čas.

 1. Účast v soutěži

 1. Účast v soutěži je dobrovolná.

 1. Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce.

 1. Soutěžícím může být jen fyzická osoba:

 1. starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky či na území Slovenské republiky,

 1. která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli či k spolupořadateli či není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli či spolupořadateli.

 1. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím provozovatele vyloučen soutěžící, který zneužívá či porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

 1. Provozovatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek (předpokladů) soutěže, nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.

 1. Průběh soutěže

 1. Předpokladem pro účast v soutěži jsou:

 1. přihlášení soutěžícího na webové stránce, včetně poskytnutí platné adresy elektronické pošty a jména a příjmení soutěžícím provozovateli, přičemž adresa elektronické pošty soutěžícího může být provozovatelem ověřena;

 1. seznámením se se zpracováním osobních údajů soutěžícím pro účely pořádání a vyhodnocení soutěže provozovatelem po celou dobu trvání soutěže.

 1. Soutěžící se nemusí účastnit všech soutěžních kol.

 1. V každém soutěžním kole bude mít soutěžící za úkol na webové stránce uhodnout (tipnout) správný výsledek devíti (9) hokejových zápasů v základní hrací době a správný výsledek jedné bonusové otázky (speciální příležitost). Pořadí v každém soutěžním kole bude stanoveno na základě přesnosti tipů, kdy přesný bodovací systém bude uveden na webové stránce. V případě rovnosti výsledků v soutěžním kole bude pro umístění v pořadí soutěžního kola rozhodující počet přesných tipů, což znamená, čím větší počet přesně natipovaných zápasů, tím lepší pořadí. Pokud toto kritérium nerozhodne, rozhodující bude okamžik uložení tipu soutěžícího do databáze webové stránky v takovém soutěžním kole, což znamená, čím dřívější zadání tipů soutěžícího v soutěžním kole, tím lepší pořadí.

 1. Každý soutěžící se může každého kola soutěže zúčastnit (tipovat výsledky hokejových zápasů) pouze jedenkrát (1). Účastí v soutěžním kole se rozumí uložení tipů soutěžícího do databáze webové stránky v době trvání takového soutěžního kola, kdy je nutné zadat tipy před zahájením prvního hokejového zápasu daného soutěžního kola. Pokud dojde k odložení hokejového zápasu daného kola, soutěžní tip se započítá pouze v případě, že náhradní konání odloženého zápasu proběhne do konce daného soutěžního kola. V opačném případě nebude daný soutěžní zápas započítán ani do jednotlivého soutěžního kola, ani do celkového pořadí soutěže. Pokud hráč z bonusové otázky (speciální příležitost) do zápasu nenastoupí, nebude daná speciální příležitost započítána do jednotlivého soutěžního kola, ani do celkového pořadí soutěže.

 1. Celkové pořadí soutěže bude stanoveno na základě všech získaných bodů z jednotlivých soutěžních kol. V případě rovnosti bodů bude pro umístění v celkovém pořadí rozhodující počet přesných tipů, což znamená, čím větší počet přesně natipovaných zápasů, tím lepší pořadí. Pokud toto kritérium nerozhodne, provozovatel si vyhrazuje právo na stanovení dalšího dodatečného kritéria.

 1. VÝHRY (CENY) A JEJICH VÝHERCI

 1. V každém soutěžním kole bude udělena jedna (1) první výhra (cena), jedna (1) druhá výhra (cena), jedna (1) třetí výhra (cena). První výhrou (cenou) v každém soutěžním kole je 1x poukaz v hodnotě 100 € (slovy: sto eur) na zájezd na NHL nebo jinou nabídku od společnosti FotbalTour, 1x voucher od společnosti Fanda-NHL na nákup dle vlastního výběru v hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 1x Blaster nebo TIN Box v hodnotě 500 - 1000,- Kč (slovy: pět set až tisíc korun českých) od společnosti Hokej-karty.cz a 5ks časopisů xHOCKEY staršího vydání dle vlastního výběru. Druhou výhrou (cenou) v každém soutěžním kole je 1x voucher od společnosti Fanda-NHL na nákup dle vlastního výběru v hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 1x Blaster nebo TIN Box v hodnotě 500 - 1000,- Kč (slovy: pět set až tisíc korun českých) od společnosti Hokej-karty.cz a 5ks časopisů xHOCKEY staršího vydání dle vlastního výběru. Třetí výhrou (cenou) v každém soutěžním kole je 1x voucher od společnosti Fanda-NHL na nákup dle vlastního výběru v hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 1x Blaster nebo TIN Box v hodnotě 500 - 1000,- Kč (slovy: pět set až tisíc korun českých) od společnosti Hokej-karty.cz a 5ks časopisů xHOCKEY staršího vydání dle vlastního výběru.

 1. V celkovém pořadí soutěže bude udělena jedna (1) první výhra (cena). První výhrou (cenou) v celkovém pořadí soutěže je 1x poukaz od společnosti FotbalTour v hodnotě 500 € (slovy: pět set eur) na zájezd na NHL pořádaný společností FotbalTour, 1x dres Authentic Adidas s vlastním jménem a číslem v hodnotě 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun) od společnosti Fanda-NHL, 1x HOBBY BOX od společnosti Hokej-karty.cz v hodnotě 5000 - 6000,- Kč (slovy: pět tisíc až šest tisíc korun českých) a 1x v kůži svázané tři ročníky časopisu xHOCKEY + 1x předplatné tohoto časopisu na 5 let.

 1. První výhru (cenu) v soutěžním kole získá soutěžící, který se umístí v pořadí takového soutěžního kola na prvním místě. Druhou výhru (cenu) v soutěžním kole získá soutěžící, který se umístí v pořadí takového soutěžního kola na druhém místě. Třetí výhru (cenu) v soutěžním kole získá soutěžící, který se umístí v pořadí takového soutěžního kola na třetím místě.

 1. První výhru (cenu) v celkovém pořadí soutěže získá soutěžící, který se umístí v celkovém pořadí soutěže na prvním místě.

 1. PŘEDÁNÍ VÝHER (CEN)

 1. Soutěžící, který získal v soutěži výhru (cenu), bude o této skutečnosti informován prostřednictvím elektronické pošty. Výsledky soutěže, včetně osobních údajů soutěžících, mohou být také zveřejněny.

 1. Za účelem ověření splnění předpokladů pro získání výhry (ceny) v soutěži může být výherce požádán o upřesnění či o verifikaci jím poskytnutých informací, včetně ověření totožnosti a uvedení doručovací adresy, pokud výhra (cena) bude výherci zasílána prostřednictvím doručovací služby. Na každou takovouto žádost je výherce povinen zareagovat nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího odeslání, jinak jeho právo na výhru (cenu) může zaniknout a výhra (cena) může být postoupena dalšímu soutěžícímu v pořadí.

 1. Jestliže výherce výhru (cenu) odmítne, právo výherce na výhru (cenu) a jeho účast v soutěži zanikají. Právo na výhru (cenu) zaniká též výherci, jehož z účasti na soutěži vyloučil provozovatel.

 1. Předání výher (cen) může proběhnout veřejně, a to za konkrétních podmínek stanovených provozovatelem či spolupořadatelem a v souladu s jejich pokyny. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, je povinen pro veřejné předávání výher (cen) poskytnout nezbytnou součinnost.

 1. Provozovatel a spolupořadatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry (ceny) výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher (cen). Výhry (ceny) nejdou směnit za peníze.

 1. Za zajištění a předání výher, jakožto za splnění daňových a navazujících povinností s výhrami (cenami) souvisejícími nese výhradní odpovědnost spolupořadatel.

 1. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za případnou újmu způsobenou soutěžícím v souvislosti s realizací výher (cen).

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.

 1. DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webové stránce. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u provozovatele.

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

 1. HARMONOGRAM SOUTĚŽNÍCH KOL

 1. kolo: 18.1. - 21.1.2024

 1. kolo: 22.1. - 28.1.2024

 1. kolo: 29.1. - 11.2.2024

 1. kolo: 12.2. - 18.2.2024

 1. kolo: 19.2. - 25.2.2024

 1. kolo: 26.2. - 3.3.2024

 1. kolo: 4.3. - 10.3.2024

 1. kolo: 11.3. - 17.3.2024

 1. kolo: 18.3. - 24.3.2024

 1. kolo: 25.3. - 31.3.2024

 1. kolo: 1.4. - 7.4.2024

 1. kolo: 8.4. - 14.4.2024

 1. kolo: 15.4. - 19.4.2024

Copyright © 2006-24 Flashscore.com