Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Livesport s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s Vaší účastí v marketingové soutěži pořádané nebo spolupořádané společností Livesport s.r.o. (dále jen “soutěž”).

Totožnost a kontaktní údaje správce 

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Livesport s.r.o. se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre IČO: 27433722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 113331 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 13, Aspira Business Centre, adresa elektronické pošty: privacy@livesport.eu, telefon: +420 255 702 420.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a výkonem vašich práv prostřednictvím elektronické pošty: dpo@livesport.eu.

Správce zpracovává v souvislosti s Vaší účastí v soutěži Vaše osobní údaje pro tyto účely: 

 1. Podpora a propagace společnosti, produktů a služeb partnerů, newsletter marketing a spotřebitelské (marketingové) soutěže;

 1. Uchování a využití fotografií a audiovizuálních záznamů z akcí pořádaných správcem pro informování zaměstnanců a veřejnosti, jejich zveřejněním v rámci interních nebo externích informačních kanálů;

 1. Plnění zákonných povinností v oblastí účetnictví a daní.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro tyto účely naleznete dále v tomto dokumentu.

Účel 1: Podpora a propagace společnosti, produktů a služeb partnerů, newsletter marketing a spotřebitelské (marketingové) soutěže

 1. Podrobnosti k účelu zpracování

 1. Zpracováváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (zpravidla e-mailovou adresu) v souvislosti se soutěží, jíž se účastníte, abychom Vás mohli do soutěže zapojit, soutěž vyhodnoti a případně Vám oznámit  a předat Vaši výhru. Údaje jsou uchovávány i pro případné řešení námitek nebo sporů o ceny. 

 1. Tyto údaje nám nemusíte poskytovat, ale bez nich zpravidla nebudeme schopni Vaši účast v soutěži zajistit.

 1. Právní důvody zpracování osobních údajů

 1. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy spočívající ve Vaší účasti v soutěži ve smyslu čl. 6 odst. 1  písm. b)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

 1. V případě cíleného marketingu se budeme spoléhat na váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

 1. Doba uložení osobních údajů 

 1. Pro tento účel bude správce uchovávat Vaše osobní údaje nejdéle do ukončení soutěže a předání cen výhercům a v řádu několika měsíců po této době je smaže

 1. Údaje potřebné pro řešení případné reklamace nebo sporu o ceny si ponecháme až do skončení daného případu.

 1. Údaje získané pro účely cíleného marketingu si ponecháme po dobu, po kterou bude trvat vámi udělený souhlas.  

 1. Další příjemci osobních údajů  

 1. Vaše údaje pro naplnění tohoto účelu zpravidla nebudou zpřístupněny jiným osobám než případnému spolupořadateli nebo pořadatelské službě, případně provozovateli registračního rozhraní nebo poskytovatelům logistických služeb.

 1. Doplňující informace

 1. Nemáme v úmyslu cíleně předávat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, nicméně někteří naši partneři, jako výše zmínění další příjemci osobních údajů, mohou mít sídlo v zemích mimo EU nebo ukládat data na serverech mimo EU. V takovém případě může dojít ve smyslu nařízení k „předání Vašich údajů do třetích zemí (do země mimo EU)”, a to i do zemí, pro které Evropská komise dosud nerozhodla o odpovídající ochraně totožné s právem EU. V takovém případě zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány a chráněny jednak v souladu s našimi standardními podmínkami ochrany osobních údajů, ale také prostřednictvím vhodných záruk uvedených v čl. 46 nařízení.

Účel 2: Uchování a využití fotografií a audiovizuálních záznamů z akcí pořádaných správcem pro informování zaměstnanců a veřejnosti, jejich zveřejněním v rámci interních nebo externích informačních kanálů

 1. Podrobnosti ke zpracování

 1. Zpracováváme obrazové a audiovizuální záznamy podoby účastníků akcí zpravidla reportážního charakteru. Osobní údaje jsou uchovávány bez jmenné vazby na jednotlivé osoby zachycené na fotografii nebo audiovizuálním záznamu.

 1. Zdrojem osobních údajů jsou v tomto případě fotografové a kameramani zachycující konání akce, resp. entity zajišťující tyto služby pro správce.

 1. Právní důvody zpracování osobních údajů 

 1. Právním důvodem je oprávněný zájem správce na uchování obrazových a audiovizuálních záznamů a jejich dalším využití pro informační účely, to vše ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

 1. Při rozsáhlejším použití pořízených záznamů může být právním základem i Váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

 1. Doba uložení osobních údajů

 1. Do doby, než je rozhodnuto ze strany společnosti, že dojde k výmazu, případně do odvolání souhlasu, pokud byl udělen.

 1. Další příjemci osobních údajů 

 1. Vaše údaje pro naplnění tohoto účelu mohou být zpřístupněny dodavatelům služeb správce (reklamním a PR agenturám), spolupořadatelům, sociálním sítím, koncernu Livesport a rovněž veřejnosti.

 1. Doplňující informace

 1. Provedli jsme posouzení, zda je možné zpracovávat vaše osobní údaje za uvedeným účelem a také nezbytný test proporcionality, který posuzuje zájmy na ochraně vašich práv a naše zájmy. Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na splnění obecných zásad zpracování osobních údajů a s ohledem na skutečnost, že vaše osobní údaje jsou zpravidla pořizovány za běžných okolností a s Vaším vědomím, že osobní údaje jsou zpracovány k cílům, které mohou být i k Vašemu prospěchu, že kdykoli můžete uplatnit své právo na výmaz osobních údajů, se nám nejeví, že by vaše zájmy či základní práva a svobody na ochranu osobních údajů převažovaly nad našimi oprávněnými zájmy ve vztahu k jednotlivým účelům.

 1. Nemáme v úmyslu cíleně předávat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, nicméně někteří naši partneři, jako výše zmínění další příjemci osobních údajů, mohou mít sídlo v zemích mimo EU nebo ukládat data na serverech mimo EU. V takovém případě může dojít ve smyslu nařízení k „předání Vašich údajů do třetích zemí (do země mimo EU)”, a to i do zemí, pro které Evropská komise dosud nerozhodla o odpovídající ochraně totožné s právem EU. V takovém případě zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány a chráněny jednak v souladu s našimi standardními podmínkami ochrany osobních údajů, ale také prostřednictvím vhodných záruk uvedených v čl. 46 nařízení.

Účel 3: Plnění zákonných povinností v oblastí účetnictví a daní

 1. Podrobnosti ke zpracování osobních údajů

 1. Za účelem vedení povinné evidence pro účetní a daňové účely můžeme uchovávat Vaše osobní údaje týkající se Vaší výhry.

 1. Tyto údaje pocházejí z naší vlastní činnosti.

 1. Právní důvody zpracování osobních údajů 

 1. Právním důvodem je plnění povinností vyplývajících z právních předpisů o účetnictví a daních ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení.

 1. Doba uložení osobních údajů 

 1. Pro tento účel bude správce uchovávat Vaše osobní údaje po dobu zákonných lhůt.

 1. Další příjemci osobních údajů 

 1. Vaše údaje pro naplnění tohoto účelu mohou být zpřístupněny dodavatelům služeb, které správce využívá – účetním, daňovým poradcům, poskytovatelům účetního software.

 1. Doplňující informace

 1. Nemáme v úmyslu cíleně předávat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, nicméně někteří naši partneři, jako výše zmínění další příjemci osobních údajů, mohou mít sídlo v zemích mimo EU nebo ukládat data na serverech mimo EU. V takovém případě může dojít ve smyslu nařízení k „předání Vašich údajů do třetích zemí (do země mimo EU)”, a to i do zemí, pro které Evropská komise dosud nerozhodla o odpovídající ochraně totožné s právem EU. V takovém případě zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány a chráněny jednak v souladu s našimi standardními podmínkami ochrany osobních údajů, ale také prostřednictvím vhodných záruk uvedených v čl. 46 nařízení.

Vaše práva 

K ochraně Vašich osobních údajů používáme organizační, technická a faktická bezpečnostní opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete uplatnit za podmínek stanovených nařízením následující práva.

Právo na přístup. Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

Právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo požadovat výmaz osobních údajů. V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali v případě, že 

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

 • odvoláte Vámi udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,

 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme pro na základě našich oprávněných zájmů, a shledáme-li, že neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takové zpracování, nebo

 • ukáže-li se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů. V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje po omezenou dobu nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,

 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale vy odmítnete výmaz údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany. Svůj souhlas můžete odvolat emailem na adresu privacy@livesport.eu

Právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy či Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností údaje, které vedeme v listinné podobě.

Právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází ke zpracování v souladu s naším oprávněným zájmem. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebude náš oprávněný zájem pro závažné důvody nepřeváží nad Vašimi zájmy nebo právy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naši e mailovou adresu privacy@livesport.eu.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Copyright © 2006-23 Flashscore.com